Článok 1
Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia:

Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve
(skratka — ZPOH)

1.2 Sídlo občianskeho združenia:

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava

Článok 2
Ciele

2.1 Cieľom občianskeho združenia je

združovať poradcov (podnikateľské subjekty poskytujúce poradenstvo) v OH s cieľom výmeny informácií a spoločného postupu pri zlepšovaní stavu
odpadového hospodárstva v Slovenskej republike,
zapájať sa do legislatívneho procesu v odpadovom hospodárstve,
podporovať a obhajovať spoločné záujmy poradcov a zaoberať sa riešením spoločných problémov,
dbať na dodržiavanie etického kódexu poradcov,
zabezpečovať odborný rast a vzdelávanie poradcov,
stať sa poradným orgánom pre Ministerstvo životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva

Článok 3
Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byt‘ každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a Kódexom poradcu a jej hlavným predmetom podnikania je poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (prioritne v odpadovom hospodárstve), ak nie je ustanovené v bode 3.2 inak. 0 členstvo v združení záujemca žiada podaním prihlášky.

3.2 Členom združenia nemôže byt‘ fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ktorá:

a) je Koordinačné centrum, Organizácia zodpovednosti výrobcov alebo Tretia osoba v zmysle zákona o odpadoch,
b) je zberová spoločnosť a spracovateľ odpadu, ktorých činnosť zberu alebo spracovania odpadov tvorí viac ako 10 % ročného obratu,
c) je obec alebo mesto,
d) je iným záujmovým združením,
e) ktorú na základe pripomienok členov odmietne riadiaci orgán jednohlasne.

3.3 Členstvo v občianskom združení vznikne po dodržaní nasledovnej procedúry:

a) záujemca o členstvo musí podať písomnú prihlášku o členstvo s pripojeným písomným súhlasom so stanovami združenia a Kódexom poradcu riadiacemu orgánu,
b) riadiaci orgán oboznámi s podanou prihláškou členskú základňu prostredníctvom komunikačných médií a umožní podanie pripomienok do 10 dní od zverejnenia,
c) riadiaci orgán vyhodnotí podané pripomienky a rozhodne no prijatí / neprijatí záujemcu o členstvo a oznámi túto skutočnosť záujemcovi,
d) záujemca o členstvo zaplatí členský príspevok.

3.4 Členovia združenia majú právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) zúčastňovať sa na Valných zhromaždeniach združenia
c) volit‘ a byt‘ volený do riadiaceho orgánu združenia. Do riadiaceho orgánu môže byt‘ volený len štatutárny zástupca člena združenia.
d) obracať sa na riadiaci orgán združenia s námetmi a sťažnosťami,
e) byt‘ informovaný o činnosti a o rozhodnutiach a postupe riadiaceho orgánu združenia,
f) využívať výsledky činnosti a služby združenia,
g) zúčastňovať sa na vzdelávacích, reklamných, výstavných a iných podujatiach organizovaných združením.

3.5 Členovia združenia majú povinnosť:

a) dodržiavať stanovy združenia a Kódex poradcu,
b) plniť úlohy vyplývajúce zo stanov a uznesení orgánov združenia,
c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia na ktoré bol pozvaný,
d) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
e) podľa svojho svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať riadiacemu orgánu združenia,
f) chrániť a rozširovať dobré meno združenia a presadzovať vo svojej činnosti ciele a úlohy združenia,
g) platiť členské príspevky v stanovenej výške. Členský príspevok sa pri zániku členstva nevracia,
h) člen združenia má povinnosť zaplatiť členský príspevok na účet združenia v určenej výške do 15. apríla v príslušnom kalendárnom roku,
i) pri nezaplatení členského príspevku do 15. júna v príslušnom kalendárnom roku, sa bude prihliadať na člena tak, ako by ukončil členstvo v združení.

  3.6 Zánik členstva:

  a) vystúpením — členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu združenia,
  b) úmrtím fyzickej osoby — podnikateľa, alebo zánikom právnickej osoby,
  c) zánikom združenia
  d) vylúčením — rozhodnutie najvyššieho orgánu združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, Kódex poradcu alebo z iných dôležitých dôvodov, aspoň 213-ovou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu,
  e) vylúčením z členstva pre neplnenie si povinností uvedených v Č1.3, ods. 3.5 a formálnym výmazom zo zoznamu členov združenia

  Článok 4
  Orgány združenia

  4.1 Orgány združenia sú:

  a) najvyšší orgán Valné zhromaždenie združenia
  b) riadiaci orgán združenia — predseda a traja podpredsedovia združenia

  4.2 Valné zhromaždenie združenia:

  a) tvoria všetci členovia združenia,
  b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
  c) schvaľuje Kódex poradcu, jeho zmeny a doplnky,
  d) volí a odvoláva riadiaci orgán združenia,
  e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  f) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
  g) sa schádza minimálne raz do roka a rokovanie zvoláva riadiaci orgán a to najmenej 14 dní vopred,
  h) mimoriadne rokovanie sa schádza ak o zvolanie požiada 20 % všetkých členov združenia a rokovanie zvoláva riadiaci orgán a to najmenej 14 dní vopred,
  i) berie na vedomie vystúpenie člena zo združenia.

  4.3 Valné zhromaždenie je uznášania schopné pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia. Jeho uznesenie je platné, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Za prijatie uznesenia o zrušení členstva, vylúčení člena alebo zrušení združenia musí hlasovať 2/3 väčšina prítomných členov. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre riadiaci orgán združenia a všetkých členov. Hlasovanie je verejné, pokiaľ sa neodhlasuje, že o určitej otázke sa bude rozhodovať tajným hlasovaním. Ak Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné pre nesplnenie podmienky nadpolovičnej účasti členov, Riadiaci orgán poverený vedením Valného zhromaždenia zasadnutie ukonči a zároveň vyhlási nové zasadnutie Valného zhromaždenia s rovnakým miestom konania a programom rokovania s posunutím začiatku rokovania Valného zhromaždenia o jednu hodinu. Riadiaci orgán poverený vedením Valného zhromaždenia vyhlási nové zasadnutie len za podmienky, že sa na pôvodne zvolanom Valnom zhromaždení prezentovalo najmenej 30% členov z členskej základne. Počet prezentovaných členov združenia v novom termíne konania Valného zhromaždenia sa bude posudzovať ako 100% účasť členskej základne. Každého člena môže zastupovať splnomocnená osoba. Rokovanie Valného zhromaždenia riadi Riadiaci orgán — predseda alebo ním poverený podpredseda.

  4.4 Riadiaci orgán združenia zabezpečuje:

  a) riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu
  b) schvaľuje prijatie nových členov pri dodržaní procedúry v čl. 3 bod 3.3,
  c) vedie zoznam členov združenia,
  d) zastupuje združenie navonok, komunikuje s Ministerstvom životného prostredia a inými inštitúciami,
  e) podáva za združenie žiadosti o vyjadrenia a usmernenia,
  f) metodicky usmerňuje členov združenia,
  g) podáva pripomienky k legis1atívnym návrhom,
  h) zamieta členstvo v združení podľa bodu 3.2, písm. e),
  i) predkladá valnému zhromaždeniu plán činnosti a výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení,
  j) zabezpečuje vedenie chodu združenia, vedenie účtovníctva a podávanie daňového priznania,
  k) organizuje a vykonáva priebeh Valného zhromaždenia. Výkon funkcie v Riadiacom orgáne je nezastupiteľný,
  l) rozhodovanie o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade so zásadami hospodárenia,
  m) operatívne rozhoduje o veciach, ktoré nepatria do výhradnej právomoci najvyššieho orgánu.

  4.5 Funkčné obdobie riadiaceho orgánu združenia sú dva roky.

  4.6 Členovia riadiaceho orgánu sú zároveň členmi štatutárneho orgánu združenia.

  4.7 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis. V mene Združenia môžu konať vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

  4.8 Riadiaci orgán je povinný plniť uznesenia a úlohy prijaté valným zhromaždením.

  4.9 Predsedu združenia počas neprítomnosti zastupuj e ním poverený podpredseda združenia. 4.10 Predseda združenia zodpovedá za účtovnú závierku združenia za účtovné obdobie.

  Článok 5
  Zásady hospodárenia

  5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

  5.2 Zdrojom majetku sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

  5.3 Členské príspevky sú ročné. Ich výšku navrhuje riadiaci orgán združenia a schvaľuje ich najvyšší orgán združenia.