Úlohou „Kódex poradcu v odpadovom hospodárstve“ (ďalej „Kódex“) je stanoviť etické požiadavky, základné princípy a pravidlá profesijného a morálneho štandardu poradcu pôsobiaceho v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej „poradca“), ktoré by mal poradca pri poskytovaní poradenstva na území SR uplatňovať.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tento Kódex sa vzťahuje na:

poradcov – fyzické osoby (FO) – členov Združenia poradcov v odpadovom hospodárstve – ZPOH
poradcov – právnické osoby (PO) – členov ZPOH.

Poradca má povinnosť konať tak, aby svojim konaním nepoškodzoval dobré meno ZPOH.

Poradca má povinnosť konať tak, aby svojím prístupom rešpektoval prácu iného poradcu a vyvaroval sa neetického konania voči inému poradcovi.

Poradcu charakterizujú nasledovné základné princípy:

1. Profesijné správanie

Postupovať vždy v súlade s príslušnými aktuálnymi právnymi predpismi, pravidlami a smernicami vydanými ZPOH a nepripustiť žiadne konanie, ktorým by mohlo dôjsť k zneváženiu profesie poradcu ako takej.

2. Odborná profesijná spôsobilosť a primeraná starostlivosť

Udržiavanie odbornej spôsobilosti a zručnosti na úrovni, ktorá umožní klientovi prijať službu na vysokej profesionálnej úrovni založenej na aktuálnej úrovni a stupni rozvoja praxe, legislatívy, odbornosti a starostlivom prístupe, v súlade s odbornými štandardmi.

3. Objektívnosť a nestrannosť

Nepripustiť zaujatosť a stret záujmov alebo nepatričné ovplyvňovanie iných za účelom anulovania profesionálnych, obchodných a odborných zásad.

4. Férovosť a rovnosť

Konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú rovnosť príležitostí pre všetkých, zdôrazňujú úctu k človeku ako osobnosti a hodnotu každého jednotlivca. Postupovať v politických a národnostných záležitostiach vždy neutrálne.

5. Slušnosť a bezúhonnosť

Byť priamy a čestný vo všetkých profesionálnych a obchodných vzťahoch. Zúčastnené osoby sa správajú vzájomne úctivo a pri výkone činnosti zachovávajú morálne zásady.

6. Mlčanlivosť a dôvernosť informácií

Rešpektovať dôvernosť informácií získaných ako výsledok profesionálneho a obchodného vzťahu, a preto zachovať mlčanlivosť o takto získaných informáciách pred tretími stranami bez vyjadrenia patričného súhlasu osoby (FO/PO), ktorej sa to týka. Nepoužiť vo svojom konaní takéto informácie pre osobné zvýhodnenie alebo zvýhodnenie tretej strany.