(verzia platná od 21.5.2020)

Osobné údaje, ktoré získavame od vás pri registrácii za člena Združenia poradcov v odpadovom hospodárstve (skratka „ZPOH“), o vás ako členoch a záujemcov o členstvo, spravujeme a spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (ďalej len „správca“)

Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
IČO: 52827062
Spoločnosť zapísaná na MV SR pod č.j. VVS/1-900/90-57990

V úlohe správcu spracovávame osobné údaje subjektov v rámci všetkých našich činností pri činnosti ZPOH. Za účelom zabezpečenia prevádzky združenia ZPOH spracovávame osobné údaje členov a záujemcov o členstvo.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • spracovávame Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • umožňujeme vám uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Využívanie poskytnutých informácií

Poskytnuté informácie spracovávame za účelom splnenia právnych povinností a za účelom oprávneného záujmu, aby sme mohli plniť úlohy v súvislosti:

  • s vaším členstvom, ktoré nám ukladajú Stanovy,
  • s vaším záujmom o usporadúvané a ponúkané vzdelávacie akcie.

Spracovávané údaje

Za účelom poskytnutia niektorej z vyššie uvedených činností vyžadujeme tieto údaje:

meno a priezvisko, titul, adresa, firemný telefón, firemnú e-mailovú adresu, a firemnú web stránku.

Práca s údajmi

Osobné údaje sú u nás dôsledne chránené. Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne, aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej, procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany osobných údajov máme nastavené bezpečnostné mechanizmy, ktoré zahŕňajú technické, organizačné a personálne opatrenia. V súvislosti s účelom spracovania sú osobné údaje subjektov vedené v informačnom systéme členov, účastníkov školení a seminárov a v účtovných spisoch.